Reklamační řád

Příloha č. 1 Všeobecných obchodních podmínek

společnosti Koloběžky Brandýs, s.r.o., IČ: 04773951, se sídlem Na Sádkách II 1743, Brandýs nad Labem, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, která je společností zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze  pod sp. zn. C 253405 (dále jen pod označením „prodávající“).

Reklamační řád

Tento Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek (dále jen pod označením „VOP“). Pojmy, které jsou užity ve VOP a jejich význam platí i pro obsah tohoto Reklamačního řádu. 

Reklamační řád je k dispozici v provozovně prodávajícího nebo na webové adrese: http://eshop.kickpoint.eu.

 1.         Všeobecná ustanovení

1.1.         Reklamační řád byl zpracován dle příslušných ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen pod označením „občanský zákoník“) a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

1.2.         Reklamační řád se vztahuje na zboží prodávané prodávajícím, u kterého jsou v záruční době uplatňována práva kupujícího z vadného plnění.

1.3.         Kupující je povinen se seznámit s VOP včetně Reklamačního řádu, a to způsobem a za podmínek stanovených ve VOP. Nejpozději uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od prodávajícího kupující souhlasí s níže uvedeným Reklamačním řádem. V případě, že zboží není odebráno kupujícím osobně, rozumí se převzetím zboží okamžik jeho předání prvnímu přepravci, není-li kupujícím spotřebitel. Pokud je kupujícím spotřebitel, rozumí se převzetím zboží okamžik jeho převzetí kupujícím od přepravce.

1.4.         Na žádost kupujícího poskytne prodávající záruku písemnou formou (tj. vystaví záruční list). Záruční list obsahuje obchodní firmu prodávajícího, jeho IČ a sídlo. Umožňuje-li to však povaha věci, vydává prodávající namísto záručního listu kupujícímu doklad o zakoupení zboží obsahující uvedené údaje (tj. faktura, nebo prodejka) se všemi právními předpisy požadovanými údaji pro uplatnění záruky (zejm. označení zboží, délce záruční doby, ceny zboží, množství zboží, sériového čísla, apod.). Pokud je to s ohledem na poskytovanou záruku potřebné, prodávající v záručním listě srozumitelným způsobem vysvětlí obsah poskytované záruky, uvede její rozsah, podmínky, dobu platnosti a způsob, jakým je možno uplatnit nároky z ní plynoucí a že poskytnutím záruky nejsou dotčena práva kupujícího, která se ke koupi věci váží.

 1.        Vady zboží

Kupující – spotřebitel:

2.1.      Prodávající odpovídá spotřebiteli, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá za to, že v době, kdy spotřebitel věc převzal:

 • má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
 • věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

2.2.      Spotřebiteli je doporučeno, aby bezprostředně při dodání zboží překontroloval spolu s přepravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky s firemním logem, nepoškozenost krabice) podle přiloženého přepravního listu. Spotřebitel je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou, s tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená.

2.3.      Pokud zboží dodané prodávajícím spotřebiteli nemá vlastnosti uvedené v bodě 2.1., má spotřebitel právo požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. V případě, že se vada týká pouze součásti zboží, může spotřebitel požadovat pouze výměnu součásti; není-li to možné, má právo od smlouvy odstoupit. Pokud je to vzhledem k povaze vady neúměrné, především lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu jeho součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.

2.4.      Pokud spotřebitel neodstoupí od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, pokud mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu také v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.

2.5.      Právo z vadného plnění spotřebiteli nenáleží, pokud před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud spotřebitel vadu sám způsobil.

2.6.      Má-li zboží vadu, ze které je prodávající zavázán a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo použitou, má spotřebitel místo práva na výměnu zboží, právo na poskytnutí přiměřené slevy.

Kupující – podnikatel:

2.7.      Prodávající odevzdá kupujícímu zboží v ujednaném množství, jakosti a provedení. Pokud nejsou jakost a provedení ujednány, plní prodávající v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný ze smlouvy, jinak pro účel obvyklý. Při určení jakosti nebo provedení podle smluveného vzorku nebo předlohy musí zboží jakostí nebo provedením odpovídat vzorku nebo předloze. Liší-li se jakost nebo provedení určené ve smlouvě a vzorek nebo předloha, rozhoduje obsah smlouvy.

2.8.      Pokud zboží nemá vlastnosti uvedené v bodě 2.7., je vadné.

2.9.      Kupující nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy.

2.10.     Kupující je povinen, aby bezprostředně při dodání zboží překontroloval spolu s přepravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky s firemním logem, nepoškozenost krabice) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou, s tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je povinen poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

2.11.     Kupující je dále povinen zboží podle možností co nejdříve po jeho převzetí prohlédnout a přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství.

2.12.     Pokud je vadné plnění prodávajícího podstatným porušením smlouvy, má kupující právo:

 • na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
 • na odstranění vady opravou věci;
 • přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
 • odstoupit od smlouvy.

2.13.     Kupující je povinen písemně sdělit prodávajícímu, jaké právo ve smyslu bodu 2.12. si zvolil, a to při oznámení vady zboží, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady zboží. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího. Při dodání nové věci je kupující povinen vrátit na náklady prodávajícího původně dodanou věc, pokud se s prodávajícím ad hoc nedohodne jinak.

2.14.     Prodávající je povinen odstranit vady zboží dle bodu 2.12. v přiměřené lhůtě. Pokud vady zboží v přiměřené lhůtě neodstraní, nebo pokud kupujícímu oznámí, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.

2.15.     Pokud je vadné plnění prodávajícího nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo:

 • na odstranění vady, nebo
 • na přiměřenou slevu z kupní ceny.

2.16.     Neodstraní-li prodávající vadu zboží dle bodu 2.15. včas nebo vadu zboží odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny. Nebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

2.17.     V případě, že kupující neoznámí vadu věci včas, pozbývá oprávnění odstoupit od smlouvy.

2.18.     Kupující nemá právo ze záruky za jakost, způsobila-li vadu po převzetí zboží kupujícím vnější událost.

III.      Délka záruky

3.1.      Běh záruční doby počíná převzetím zboží kupujícím. V případě, že je prodávajícím vystavován záruční list, je v něm délka záruční doby vyznačena. Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání reklamace, tedy o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. Doba trvání reklamace se počítá od následujícího dne po uplatnění reklamace do dne vyřízení reklamace, tedy doby, kdy byl kupující povinen věc převzít. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje. V případě výměny zboží začíná běžet nová záruční doba.

3.2.      Záruční doba pro kupujícího, který je spotřebitelem, činí ve smyslu ustan. § 2165 občanského zákoníku 24 měsíců. Tato záruční doba neplatí v těchto případech:

 • u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána;
 • na opotřebení zboží způsobené jejím obvyklým užíváním;
 • u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím;
 • vyplývá-li to z povahy věci.

Prodávající může zákonnou záruční lhůtu pro spotřebitele prodloužit.

V případě prodeje použitého spotřebního zboží spotřebiteli, činí záruční doba 12 měsíců.

3.3.      Záruční doba pro kupujícího, který není spotřebitelem, činí  12 měsíců. U vybraného zboží je však výrobcem záruka pro kupující, kteří nejsou spotřebiteli, omezena. Zákonná práva koncového zákazníka (spotřebitele) tím nejsou nijak dotčena, záruka pro něj platí dle zákona.

3.4.      Je-li obsahem balení zboží, či předmětem koupě spotřební materiál (tj. cartridge, toner, tisková hlava, lampa projektoru, baterie, apod.), je životnost tohoto spotřebního materiálu 6 měsíců, není-li výslovně uvedeno jinak. V případě sluchátek je jednotná životnost 6 měsíců. Výjimkou jsou sluchátka, jež byla zakoupena jako samostatný produkt.

 1.       Záruční podmínky

4.1.      Dodání neúplné nebo poškozené zásilky je kupující povinen neprodleně oznámit e-mailem na adresu: info@kickpoint.eu , sepsat s přepravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat faxem, e-mailem, nebo poštou prodávajícímu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje spotřebitele práva věc reklamovat, dává však prodávajícímu možnost prokázat, že z jeho strany bylo plněno řádným způsobem.

4.2.      Prodávající nezaručuje plnou kompatibilitu prodaného zboží a jeho součástí s jinými, prodávajícím neschválenými součástmi, ani se softwarovými aplikacemi, jejichž funkčnost nebyla kupujícím výslovně požadována v písemné objednávce.

4.3.      Záruka se nevztahuje na vady zboží vzniklé použitím nesprávného nebo vadného programového vybavení, nesprávného spotřebního materiálu (viz bod 3.4.), ani na případné škody v důsledku toho vzniklé. Dále se záruka nevztahuje na vady zboží vzniklé špatnou obsluhou, neodborným, nebo nepřiměřeným zacházením, použitím a instalací, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou, nebo poškozením účinky přepětí v rozvodné síti.

4.4.      Prodávající nezaručuje plnou funkčnost aplikačního software ve verzích, které nejsou vhodné (nejsou vytvořeny) pro objednaný operační systém. Za případné problémy způsobené omezenou funkčností aplikací, které tuto podmínku nesplňují, nepřebírá prodávající žádnou zodpovědnost.

4.5.      Záruka se nevztahuje na zboží s porušenými ochrannými pečetěmi, informativními nálepkami, sériovými čísly atd. Pečeti a sériová čísla jsou nedílnou součástí produktu a nijak neomezují právo kupujícího zboží užívat a manipulovat s ním v plném rozsahu toho, k čemu je zboží určeno. Je-li kupujícím spotřebitel, nezaniká záruka jako celek, avšak zaniká právo reklamovat ty vady, které vznikly v příčinné souvislosti s výše uvedeným jednáním kupujícího.

4.6.      Dále se záruka nevztahuje na poškození zboží vzniklá:

 • mechanickým poškozením zboží,
 • elektrickým přepětím (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje),
 • používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo prodejcem nebo výrobcem určeno,
 • neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží,
 • pokud bylo zboží nebo jeho část poškozeno počítačovým virem,
 • pokud se závada projevuje pouze u software, u kterého není zákazník schopen doložit legální způsob nabytí, nebo použitím neautorizovaného software a spotřebního materiálu (viz bod 3.4.),
 • zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami,
 • provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů,
 • zboží, které bylo upravováno zákazníkem (nátěry, ohýbání atd.), vznikla-li vada v důsledku této úpravy,
 • při chybně provedeném upgrade BIOSu, firmware,
 • zboží bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí.

4.7.      V případě, že zbožím je software, vztahuje se záruka výhradně na fyzickou čitelnost médií (média nesmí být poškrábána apod.). Okamžikem odstranění ochranných prostředků (fólie, pečeti, otevření obálky apod.) se kupující stává oprávněným uživatelem softwarového produktu a akceptuje licenční ujednání výrobce software.

4.8.      Práva z vady uplatňuje spotřebitel u prodávajícího písemnou formou. Místem pro uplatnění reklamace je adresa: Koloběžky Brandýs, s.r.o., Pod Hrádkem 194/1, Brandýs nad Labem, 25001 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav. Práva z vady lze uplatnit i prostřednictvím vyplněného a odeslaného reklamačního formuláře umístěného na webových stránkách www.kickpoint.eu. Prodávající však může spotřebiteli k uplatnění práva z vady doporučit jinou osobu určenou k opravě zboží, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro spotřebitele bližším (tzv. autorizovaný servis). Osoba takto určená k opravě provede opravu ve lhůtě dohodnuté mezi prodávajícím a spotřebitelem při koupi zboží.

4.9.      Práva z vady uplatňuje kupující, který není spotřebitelem, v autorizovaném servise (seznam autorizovaných servisů, u kterých lze reklamaci vady uplatnit, je uveden na webových stránkách: www.kickpoint.cz, a to písemnou formou. Vyřízení reklamace se řídí podmínkami autorizovaného servisu.

4.10.     Kupující je povinen doložit platnost záruky předložením nákupního dokladu. Pokud již bylo zboží v minulosti reklamováno, doloží též doklad o této reklamaci a jejím vyřízení. Na nabývacím dokladu (nákupní nebo reklamační doklad) musí být uvedeno stejné sériové číslo, jako je uvedeno na reklamovaném zboží (platí pro případy, kdy výrobek sériové číslo má). Tento postup je doporučen i kupujícímu, který je spotřebitelem, pokud neprokáže a nedoloží uvedené skutečnosti jinak.

4.11.     Při reklamaci zboží, které je počítačovým systémem nebo zařízení pro ukládání dat, doporučuje prodávající kupujícímu zabezpečit si vytvoření odpovídající zálohy potřebných dat a zabránit jejich možnému zneužití nebo poškození. Prodávající neručí za případnou ztrátu, poškození či zneužití dat, která jsou uložena na zařízeních pro ukládání dat v počítačovém systému.

4.12.     Zařízení pro ukládání dat jsou zařízení, jejichž poruchovost je objektivním jevem s náhodným charakterem výskytu poruch. Prodávající tímto kupujícího upozorňuje na uvedenou skutečnost a doporučuje provádět systematické zálohování uživatelských dat na vhodném zařízení (např. ZIP, CD, flash, apod.). Záruka však tímto upozorněním není omezena.

 1.         Způsob vyřízení reklamace

5.1.      Prodávající má právo odmítnout přijetí zboží k reklamaci v případech, kdy reklamované zboží, nebo jeho součásti, jsou znečištěné nebo nesplňují základní předpoklady pro hygienicky bezpečné předání zboží k reklamačnímu řízení.

Reklamované zboží by mělo být důkladně zabezpečeno, aby v průběhu jeho přepravy nedošlo k jeho poškození. Balík by měl být viditelně označen nápisem "REKLAMACE" a měl by obsahovat: reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství); prodávající doporučuje přiložit také kopii nákupního dokladu, podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zejm. jméno a příjmení/název/obchodní firmu, zpáteční adresu, telefonní číslo). Bez výše uvedeného je prodávajícímu znemožněna identifikace původu i závady zboží. Tento postup je doporučen i kupujícímu, který je spotřebitelem, pokud neprokáže a nedoloží uvedené skutečnosti jinak.

5.2.      Zboží předané k reklamaci bude testováno pouze na závadu uvedenou kupujícím (např. v reklamačním formuláři, v přiloženém listě s popisem závady). 

5.3.      Zjistí-li prodávající, nebo autorizovaný servis, že příčinou problémů se zbožím není reklamovaný výrobek (např. počítač), nýbrž:

 • nekorektní instalace software (např. operační systém, antivir, apod.), nebo
 • pokud byla data poškozena nekorektním chováním některé aplikace (např. počítačové hry, viry, apod.),
 • nebo jestliže data poškodil kupující, nebo třetí osoba,

bude reklamace kupujícího zamítnuta. V případě, že kupující bude souhlasit s tím, aby zboží bylo opraveno za úhradu ceny takové opravy kupujícím, bude kupujícímu účtována cena opravy dle aktuálně platného ceníku zvoleného autorizovaného servisu.

5.4.      Je-li kupujícím spotřebitel, rozhodne o reklamaci prodávající ihned, ve složitých případech pak do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady.

            Reklamace, včetně odstranění vady, bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Lhůtu 30 dnů je možné po uplatnění reklamace prodloužit po domluvě se spotřebitelem.

            Podmínkou pro běh lhůt uvedených v tomto bodě je, že spotřebitel k vyřízení reklamace poskytl prodávajícímu potřebnou součinnost, tedy zejm., že prodávajícímu umožnil přezkoumat reklamované zboží. Běh lhůty pro vyřízení reklamace je pozastaven v tom případě, že prodávající, příp. autorizovaný servis, neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.

5.5.      Není-li kupujícím spotřebitel, bude o reklamaci rozhodnuto co nejdříve, dle možností prodávajícího, resp. autorizovaného servisu.

            Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu, resp. autorizovanému servisu, potřebnou součinnost k vyřízení reklamace.

5.6.      Prodávající vydá spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy byla jeho reklamace uplatněna, co je jejím obsahem a jaký způsob vyřízení reklamace je požadován, a to e-mailem (na e-mailovou adresu, kterou spotřebitel uvedl při nákupu zboží) bez zbytečného prodlení po přijetí reklamace (v případě osobního uplatnění reklamace je toto potvrzení vydáno ihned). Prodávající také vydá spotřebiteli písemné potvrzení o tom, jak byla jeho reklamace vyřízena, včetně potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, příp. odůvodnění zamítnutí reklamace, a to opět e-mailovou formou.

5.7.      O vyřízení reklamace je kupující informován e-mailem, který uvedl již při nákupu zboží. Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení automaticky zasláno na adresu kupujícího. Jinak prodávající, příp. autorizovaný servis vyzve kupujícího k vyzvednutí opraveného/nového zboží.
V případě, že reklamované, příp. nové, zboží nebude vyzvednuto do 10 dnů po vyrozumění o jejím vyřízení (vyrozuměním o jejím vyřízení se pro tyto účely rozumí odeslání e-mailu ve smyslu bodů 5.6 a 5.7.), je prodávající oprávněn účtovat při výdeji tohoto zboží částku za jeho uskladnění.

5.8.      Při výdeji zboží po vyřízení reklamace je kupující povinen předložit doklad, na základě kterého bylo zboží přijato k reklamaci a musí prokázat svoji totožnost platným občanským průkazem nebo cestovním pasem.

5.9.      V případě odstoupení od smlouvy z důvodu vady věci má spotřebitel právo na úhradu nákladů k tomuto odstoupení.

Za společnost Koloběžky Brandýs, s.r.o. schválil Mgr. Jan Bartůněk, jednatel společnosti.

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 1.8. 2018 a ruší platnost předchozích reklamačních řádů. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.